פשיטת רגל

מהות ומטרת ההליך:

פשיטת רגל היא הליך שנפתח לבקשת אדם חדל פירעון – כזה החייב יותר מכפי שביכולתו לפרוע, או לבקשת זוכה אשר יש בידו פסק דין לחיוב כספי שהחייב לא מילא אחריו.

מטרת הליך פשיטת הרגל היא להביא לכך שכל נכסי החייב יכונסו, ימומשו ותמורתם תחולק לנושיו על פי סדר וגודל הנשייה.

בסיום מוצלח של ההליך מוענק לחייב צו הפטר – צו הפוטר את החייב מכל חובות העבר ומעניק לו הזדמנות לפתוח דף חדש בחיו.

שלבי הליך פשיטת הרגל:

א. הגשת בקשה למתן צו כינוס והכרזת פשיטת רגל – בראשית ההליך מוגשת בקשה לבית המשפט המחוזי בקשה מטעם החייב או מטעם נושה למתן צו כינוס על נכסי החייב ולהכרזתו כפושט רגל.

עם מתן צו הכינוס מעוכבים כל ההליכים הננקטים כנגד החייב על ידי נושיו (לרוב הליכים בהוצאה לפועל), ומשלב זה על נושי החייב להגיש את תביעות החוב בתוך שישה חודשים ממועד מתן צו הכינוס.

ב. הכרזת החייב כפושט רגל ומינוי נאמן – לאחר מתן צו הכינוס מתקיים דיון בבית המשפט המחוזי שבפניו מתנהל ההליך, בבקשת החייב להכריזו כפושט רגל.

בית המשפט ממנה נאמן, המשמש כזרועו הארוכה ומסייע לו לפקח על ההליך ולקדם אותו. תפקידו של הנאמן לבחון ולחקור את הסיבות שהביאו את החייב לחדלות פירעון, לבדוק ולהכריע בתביעות החוב וכו'.

ג. פשרה או הסדר – בידי החייב האפשרות להציע הצעות להסדר פשרה עם נושיו בשלושה שלבים של ההליך: לפני מתן צו כינוס, לאחר מתן צו כינוס ולפני הכרזתו כפושט רגל. במידה והחייב הצליח להגיע להסדר עם נושיו ברוב הדרוש, מוגש ההסכם לאישור בית המשפט המחוזי, ועם מתן אישורו וביצוע התשלום עליו הוסכם, ינתן לחייב צו הפטר.

ד. בקשה למתן צו הפטר – פושט רגל רשאי להגיב בקשה לבית המשפט למתן צו הפטר, שתידון לגופו של עניין לרוב לאחר שמוצו כל ההליכים, או במסגרת הסדר של פושט הרגל עם נושיו. כשניתן צו ההפטר נמחקים חובות העבר של החייב.