ייצוג חייבים

משרדנו מעניק ייצוג ולווי בכל ההליכים העומדים לרשות החייב במסגרת תיק ההוצאה לפועל, החל ממועד דרישת החוב ולאחריו, כגון:

א. התנגדויות לבקשות לביצוע שטר, תביעה על סכום קצוב / סדר מקוצר- חייב הכופר בחוב המצוין בשטר / בתביעה שהוגשה כנגדו, רשאי להגיש התנגדות אשר תידון בפני בית המשפט המוסמך.

ב. בקשה לפסיקת צו תשלומים –חייב שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק במועדים הקובעים בחוק רשאי להגיש לכב' רשם ההוצאה לפועל בקשה לתשלום החוב בתשלומים מוקטנים בהתאם ליכולתו הכלכלית. לבקשה יש לצרף תצהיר ומסמכים יעודיים, לרבות אישור בכתב על ויתור סודיות, אישורים אודות הוצאות והכנסות וכו'.

ג. בקשה בטענת "פרעתי" – חייב הטוען כי מילא אחר פסק הדין, רשאי להגיש בקשה בטענת "פרעתי" ולטעון במסגרתה כי אינו חייב עוד לזוכה. בקשה מסוג זה, תידון בפני כב' רשם ההוצאה לפועל .

ד. חקירת יכולת – חייב שאין ביכולתו לשלם את החוק הפסוק במלואו רשאי להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ (על פי בחירתו), ולהראות את יכולתו הכלכלית בפני כב' רשם ההוצאה לפועל.

ה. בקשה לביטול ועיכוב הליכים- חייב רשאי לעתור בבקשות לביטול ועיכוב הליכי הוצאה לפועל.

ו. איחוד תיקים והכרזה של חייב מוגבל באמצעים: חייב רשאי לעתור בבקשה לאיחוד התיקים הפתוחים כנגדו במקביל, תוך מתן תשלום ההולם את יכולתו הכלכלית. התשלום שיפסק במקרה דנן, הינו בגובה של 3% משיעור חובותיו של החייב.

ככל ואין בידי החייב לעמוד בשיעור זה, יוכרז החייב כמוגבל באמצעים וינתן צו לאיחוד תיקים.

משניתן צו לאיחוד תיקי החייב / הכרזה של חייב כמוגבל באמצעים, רשם ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשת חייב לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל כל עוד הינו עומד בצו התשלומים שנפסק לחובתו.

ז. הסדרי פשרה – ניהול משא ומתן מול זוכים, אפשרות להפחתה משמעותית של החוב.